Giới thiệu chung

Giới thiệu về Bộ môn Địa lý

6/20/2017 1:53:32 PM
Tiền thân của Bộ môn Địa lý hiện nay là Tổ chuyên môn Sử - Địa, thuộc Khoa Xã hội của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình ra đời từ năm 1997. Ngày 04/5/2017, Nhà trường có quyết định sắp sếp lại nhân sự để thành lập mới Bộ môn Địa lý - Công tác xã hội, cử TS.Trương Thị Tư - Giám đốc TT Học liệu kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Địa lý – Công tác xã hội và bổ nhiệm ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Địa lý – Công tác xã hội từ ngày 26/5/2017.

      I. Lịch sử hình thành

      Tiền thân của Bộ môn Địa lý hiện nay là Tổ chuyên môn Sử - Địa, thuộc Khoa Xã hội của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình ra đời từ năm 1997. Ban đầu Tổ gồm 4 thành viên: Lê Thúy Mùi - giảng viên Lịch sử, Trương Thị Tư - giảng viên Địa lý (cán bộ Phòng Đào tạo tham gia giảng dạy và sinh hoạt), Vương Kim Thành - giảng viên Địa lý, Lê Trọng Đại - giảng viên Lịch sử; do cô Lê Thúy Mùi làm Tổ trưởng. Năm 1998, Cô Cao Thị Thanh Thủy là giảng viên Địa lý được tuyển dụng và trở thành thành viên thứ 5 của Tổ Sử - Địa.

       Đến 01/03/2005, ThS. Lê Trọng Đại được bổ nhiệm làm Tổ trưởng Sử - Địa thay cho ThS Lê Thúy Mùi.

      Ngày 24/10/2006, Trường Đại học Quảng Bình được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình nên Khoa Xã hội trực thuộc Trường Đại học Quảng Bình. Năm 2007, Khoa Xã hội - Du lịch - Kinh tế được thành lập trên cơ sở Khoa Xã hội. Cùng với việc thành lập Khoa Xã hội - Du lịch - Kinh tế, Tổ Sử - Địa cũ được tách thành 3 nhóm chuyên môn vào năm 2008: Lịch sử, Địa lý và Thư viện. Ngoài ra, Khoa Xã hội - Du lịch - Kinh tế còn có nhóm chuyên môn: Công tác xã hội, Việt Nam học. ThS. Vương Kim Thành được cử làm Trưởng nhóm Địa lý.

      Ngày 22/01/2010, Nhà trường có quyết định thành lập Bộ môn Địa lý - Việt Nam học trên cơ sở Nhóm Địa lý và nhóm Việt Nam học. ThS. Cao Thị Thanh Thủy được cử làm Trưởng Bộ môn. Đến 03/12/2012, nhóm Công tác xã hội được nhập về Bộ môn Lịch sử - Thư viện - Thông tin và được đổi tên thành Bộ môn Lịch sử - Thư viện - Thông tin và Công tác xã hội. Năm 2013, nhóm Du lịch được chuyển qua Khoa Kinh tế thành Khoa Kinh tế - Du lịch, nên Khoa Xã hội - Du lịch được đổi tên thành Khoa Khoa học xã hội. Nhóm Công tác xã hội được tách và nhập sang Bộ môn Địa lý - Việt Nam học, đổi tên thành Bộ môn Địa lý - Việt Nam học - Công tác xã hội trực thuộc Khoa Khoa học xã hội. Tháng 12/2013, Bộ môn tuyển dụng thêm ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn về khoa công tác. Tiếp đó là ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn (07/2014) được tuyển dụng theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, ThS. Lê Thị Thu Hiền (11/2014). Đến tháng 10/2015, ThS Dương Thị Mai Thương, giảng viên Khoa Du lịch, Đại học Huế chuyển công tác về Trường Đại học Quảng Bình và được bố trí về Bộ môn Địa lý - Việt Nam học - Công tác xã hội, Khoa Khoa học xã hội.

      Ngày 04/5/2017, Nhà trường có quyết định sắp sếp lại nhân sự để thành lập mới Bộ môn Địa lý - Công tác xã hội, cử TS.Trương Thị Tư - Giám đốc TT Học liệu kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Địa  lý – Công tác xã hội và bổ nhiệm ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Địa lý – Công tác xã hội từ ngày 26/5/2017.

      Nhằm sắp xếp lại cơ cấu, nhân sự các Bộ môn phù hợp với đặc thù phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới, tháng 3-2018, Nhà trường đã điều chuyển ThS. Trần Thị Ánh Tuyết đến công tác tại Khoa Sư phạm - Tiểu học - Mầm non và bố trí sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Giáo dục Đặc thù (Quyết định số 436/QĐ-ĐHQB ngày 09-3-2018), điều chuyển ThS. Nguyễn Thị Như Hương đến công tác tại Phòng Thanh tra - Pháp chế và bố trí sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Giáo dục Đặc thù (Quyết định số 454/QĐ-ĐHQB ngày 12-3-2018). Nhân sự phụ trách Bộ môn cũng được thay đổi, theo đó Nhà trường đã có Quyết định để TS. Trương Thị Tư, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thôi kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Địa lý và cử Phó Trưởng Bộ môn ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn phụ trách Bộ môn Địa lý kể từ ngày 13-3-2018 (Quyết định 483/QĐ-ĐHQB).

      II. Đội ngũ giảng viên

      Bộ môn Địa lý hiện nay bao gồm 08 giảng viên (bao gồm 02 giảng viên chính, 06 giảng viên). Trong đó, biên chế thuộc Khoa Khoa học xã hội là 06 giảng viên, còn lại là các giảng viên sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn nhưng sinh hoạt hành chính ở các đơn vị khác của Trường Đại học Quảng Bình: Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Công tác sinh viên.

      Về trình độ chuyên môn, Bộ môn Địa lý hiện nay gồm có 01 tiến sĩ và 07 thạc sĩ (trong đó có 1 thạc sĩ đang NCS ở Trung Quốc) thuộc các chuyên ngành: Địa lý tự nhiên, Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường, Bản đồ, Viễn thám và GIS, Địa lý kinh tế - xã hội, Địa lý tài nguyên môi trường, Địa lý du lịch, phương pháp dạy học địa lý, xã hội học, ...:

 

          1) TS. Trương Thị Tư

Chức vụ:  Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục

Chuyên ngành:  Địa lý tự nhiên

ĐT: 0912.1009.417

Email: tutt@qbu.edu.vn/ truongtuqbuni@gmail.com

Lí lịch khoa học

          2) ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn

 Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Địa lý

 Chuyên ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

 ĐT: 0914.545.820

 Email: viennhd@qbu.edu.vn/ vien.nhd@gmail.com

 - Lí lịch khoa học

     3) ThS. Vương Kim Thành

Chức vụ:  Trưởng phòng Công tác sinh viên

Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy Địa lý

ĐT: 0905.047.377

Email: thanhvk@qbu.edu.vn/ thanhvuongqbuni@gmail.com

Lí lịch khoa học

4) ThS. Cao Thị Thanh Thủy

Chức vụ:  Giảng viên 

Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy Địa lý

ĐT: 0983.092.702

Email: thuycttt@qbu.edu.vn/ caothuyqbuni@gmail.com

Lí lịch khoa học

     5) ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Địa lý tài nguyên môi trường

ĐT: 0909.09.89.59

Email: nhanntt@qbu.edu.vn/ thanhnhan1803@gmail.com

Lí lịch khoa học

     6) ThS. Lê Thị Thu Hiền

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Địa lý học

ĐT: 0934.793.500

Email: hienltt@qbu.edu.vn/ thuhien146@gmail.com

- Lí lịch khoa học

7)  ThS. Dương Thị Mai Thương

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Địa lý học (Địa lý du lịch)

ĐT: 0982.842.725

Email:  thuongdtm@qbu.edu.vn/ maithuong88@gmail.com

Lí lịch khoa học

     8) NCS.ThS. Lê Thị Mai Hương

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Xã hội học

ĐT: 0166.950.5337

Email: huongltm@qbu.edu.vn/ lemaihuongdhqb@gmail.com

Lí lịch khoa học

   III. Hoạt động đào tạo

       Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội của tỉnh Quảng Bình và các khu vực lân cận trong giai đoạn mới, đặc biệt là vấn đề đào tạo nhân lực sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch bền vững, Bộ môn Địa lý đã tiến hành tuyển sinh và đào tạo ngành Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) từ năm 2014. Hiện nay, Trường Đại học Quảng Bình là một trong 3 địa chỉ trên phạm vi cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ đại học hệ chính quy chuyên ngành Địa lý du lịch: (1) Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (khu vực Nam Trung bộ); (2) Trường Đại học Quảng Bình (khu vực Bắc Trung bộ) từ 2014; (3) Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (khu vực Nam bộ) từ 2017.

        Sinh viên học tập tại ngành Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) tại Trường Đại học Quảng Bình có những thuận lợi cơ bản:
         - Chương trình đào tạo với thời lượng lý thuyết được giản lược, đồng thời tăng cường thực tế, thực hành nghề, trải nghiệm sáng tạo gắn với các học phần và 03 đợt tổng hợp.
       - Được hỗ trợ kết nối, giới thiệu thực tập, giới thiệu việc làm với các đơn vị quản lý nhà nước và doanh nghiệp hoạt động về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và lân cận.
      - Được tham gia, sinh hoạt rèn luyện kỹ năng chuyên môn trong các Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học, Sáng tạo khởi nghiệp do Trường tổ chức.
        Ngoài ra, sinh viên học tại Trường Đại học Quảng Bình còn có nhiều thuận lợi khác như:

       - Đi lại thuận tiện, tiết kiệm chi phí sinh hoạt (đối với sinh viên cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và lân cận).

   - Trường đã đạt chuẩn về kiểm định chất lượng  theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

   - Nhà trường có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm

   - Cơ sở vật chất đầy đủ, gồm 03 khu giảng đường - hội trường, 01 Trung tâm Học liệu, 01 Phòng Tư liệu và Thực hành Khoa học xã hội và các phòng máy tính phục vụ nhu cầu học tập và tra cứu thông tin.

   - Có Ký túc xá với đầy đủ tiện nghi cho sinh viên có nhu cầu

   - Các chế độ ưu đãi, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội được thực hiện đầy đủ theo quy định Pháp luật.

       - Cơ hội được xét nhận các loại học bổng hỗ trợ học tập.

  Ngoài việc đào tạo đại học chính quy, Bộ môn Địa lý còn triển khai các lớp đào tạo ngắn hạn về GIS ứng dụng, viễn thám ứng dụng, Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (phối hợp đào tạo), Sử dụng bản đồ, GIS và viễn thám trong dạy học Lịch sử - Địa lý.

  Tổng hợp về các chương trình đào tạo đã và đang thực hiện của Bộ môn Địa lý có thể khái quát như sau:

 

TT

Hệ chính quy

Đào tạo ngắn hạn

1

ĐH Địa lý học (Địa lý du lịch) tuyển sinh từ 2014

 Chứng chỉ GIS ứng dụng

2

CĐSP Địa lý tuyển sinh từ 2017 về trước

 Chứng chỉ Viễn thám ứng dụng

3

CĐSP Địa lý (ghép Giáo dục công dân) tuyển sinh từ 2017 về trước

 Chứng chỉ Sử dụng bản đồ, GIS và viễn thám trong dạy học Lịch sử - Địa lý tuyển sinh từ 2018

            Bộ môn Địa lý                               

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình