Giới thiệu chung

CÔNG KHAI CÁC MÔN HỌC CỦA TỪNG KHÓA HỌC, CHUYÊN NGÀNH- MỤC C-BIỂU MẪU 18

11/1/2018 10:30:36 AM

THÔNG BÁO

 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 - 2019

 

     C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

     Ngành: Sư phạm Ngữ văn

 

TT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình

giảng dạy

Phương pháp

đánh giá sinh viên

1

Từ Hán Việt với việc GD ngữ văn ở THPT/Sư phạm Ngữ văn  DH57

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành sư phạm Ngữ văn

2

01/2019-5/2019

 Viết hoặc tiểu luận

 

Văn học Nga/Sư phạm Ngữ văn 1 DH57

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

2

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

2

Văn học VN và VHTG TK XX – những tác giả, TP tiêu biểu (Thay thế KLTN)/Sư phạm Ngữ văn 1 DH57

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

4

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận

3

Những vấn đề Tiếng Việt hiện đại /Sư phạm Ngữ văn 1 DH57

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

3

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận

4

Lý luận và PPDH Ngữ văn 2/Sư phạm Ngữ văn 1 DH57

 

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành sư phạm Ngữ văn

3

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

5

Văn học phương Tây 2/Sư phạm Ngữ văn 1 DH58

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

6

Văn bản Hán - Nôm/Sư phạm Ngữ văn DH58

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

2

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

7

Thi pháp học/Sư phạm Ngữ văn 1 DH57

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

2

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

8

Phong cách học tiếng Việt/Sư phạm Ngữ văn 1 DH58

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

2

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận

9

Văn bản Tiếng Việt/Sư phạm Ngữ văn 1 DH58

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

2

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận

10

Ngữ pháp tiếng Việt/Sư phạm Ngữ văn 1 DH58

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

3

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

11

Văn học Ấn Độ - Nhật Bản/Sư phạm Ngữ văn 1 DH58

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

3

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận

12

Văn học Việt Nam hiện đại II (từ 1930 đến 1945)/Sư phạm Ngữ văn 1 DH58

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

3

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

13

Văn học Việt Nam hiện đại III (từ 1945 đến 1975) /Sư phạm Ngữ văn 1 DH58

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

3

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận

14

Văn học Việt Nam Trung đại II (từ đầu thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX) /Sư phạm Ngữ văn 1 DH59

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

3

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận

15

Văn học Việt Nam hiện đại IV (từ 1975 đến nay)/ Ngữ văn  DH58

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

2

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

16

Chuyên đề thi pháp học/ Sư phạm Ngữ văn 1 DH58

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

2

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

17

Lý luận và PPDH Ngữ văn /Sư phạm Ngữ văn  DH58

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

3

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

18

Từ vựng - Ngữ nghĩa Tiếng Việt/Sư phạm Ngữ văn 1 DH59

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

2

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận

19

Văn học Phương Tây 1/Sư phạm Ngữ văn 1 DH59

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

3

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận

20

Văn học Việt Nam hiện đại I (từ đầu TK XX đến năm 1930)- (BK01)/Sư phạm Ngữ văn 1 DH59

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

2

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận

21

Văn học Trung Quốc/Sư phạm Ngữ văn 1 DH59

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

3

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

22

Từ Hán Việt với việc GD ngữ văn ở THPT/Sư phạm Ngữ văn  DH59

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành sư phạm Ngữ văn

2

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận

23

TP văn học và thể loại văn học/Sư phạm Ngữ văn DH59

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

24

Văn học Việt Nam Trung đại I (thế kỷ X đến hết thế kỷ XVII) /Sư phạm Ngữ văn 1 DH59

 

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

25

Văn bản Hán - Nôm/Sư phạm Ngữ văn DH59

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

26

PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học 3/Giáo dục Tiểu học 2 DH57

Củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp thuộc nhóm kiến thức chuyên nghiệp của ngành SPTH.

2

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận, bài tập thực hành

27

PPDH Tiếng Việt nâng cao/ Giáo dục Tiểu học DH57

Củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp thuộc nhóm kiến thức chuyên nghiệp của ngành SPTH.

4

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận

28

Từ Hán Việt và dạy từ Hán Việt ở Tiểu học/Giáo dục Tiểu học DH58

Củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp thuộc nhóm kiến thức chuyên nghiệp của ngành SPTH.

2

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận

29

Bồi dưỡng HSG Tiếng Việt ở Tiểu học/ Giáo dục Tiểu học DH58

Củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp thuộc nhóm kiến thức chuyên nghiệp của ngành SPTH.

2

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận, bài tập thực hành

30

PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học /Giáo dục Tiểu học 2 DH58

Củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp thuộc nhóm kiến thức chuyên nghiệp của ngành SPTH.

2

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận

31

PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học theo chuyên đề/Giáo dục Tiểu học  CD58

Củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp thuộc nhóm kiến thức chuyên nghiệp của ngành SPTH.

3

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận

32

Rèn luyện NVSP thường xuyên /Giáo dục Tiểu học DH59

Củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp thuộc nhóm kiến thức chuyên nghiệp của ngành SPTH.

1

8/2018-12/2018

Viết hoặc thực hành

33

Tiếng Việt thực hành/Giáo dục Tiểu học  DH59

Phát triển khối kiến thức chung

2

8/2018-12/2018

Viết, vấn đáp hoặc tiểu luận

34

Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học/Giáo dục Tiểu học  CD59

Củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp thuộc nhóm kiến thức chuyên nghiệp của ngành SPTH.

2

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận, bài tập thực hành

35

Tiếng Việt thực hành/ Giáo dục Tiểu học DH60

Phát triển khối kiến thức chung

2

 

Viết, vấn đáp hoặc tiểu luận

36

Tiếng Việt thực hành/ CĐ Giáo dục Tiểu học CD60

Phát triển khối kiến thức chung

2

01/2019-5/2019

Viết, vấn đáp hoặc tiểu luận

 

Văn học 1/ Giáo dục Tiểu học DH60

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

37

Tiếng Việt 1/ Giáo dục Tiểu học DH60

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

38

Văn học 1/ CĐ Giáo dục Tiểu học DH60

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

39

Tiếng Việt 1/ CĐ Giáo dục Tiểu học DH60

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

40

Phương pháp nghiên cứu khoa học/ Giáo dục Tiểu học DH60

Phát triển khối kiến thức chung

2

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

41

Phương pháp nghiên cứu khoa học/ Giáo dục Tiểu học CD60

Phát triển khối kiến thức chung

2

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận

42

Nghệ thuật chuyển thể TPVH sang kịch bản và TC cho trẻ đóng kịch/Giáo dục Mầm non DH57

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành sư phạm GDMN.

3

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận

43

Phương pháp làm quen với Văn học/Giáo dục Mầm non 1 CD58

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành sư phạm GDMN.

2

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

44

Phương pháp cho trẻ làm quen văn học/Giáo dục Mầm non  DH58

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành sư phạm GDMN.

3

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

45

Lý luận và PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ/Giáo dục Mầm non DH58

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành sư phạm GDMN.

3

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận

46

Văn học thiếu nhi và đọc kể diễn cảm-/Giáo dục Mầm non CD58

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

2

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận

47

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Mầm  non/Giáo dục Mầm non 1 CD59

Phát triển khối kiến thức chung

2

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

48

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Mầm  non/Giáo dục Mầm non DH59

Phát triển khối kiến thức chung

2

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

49

Văn học thiếu nhi và đọc kể diễn cảm-/Giáo dục Mầm non CD59

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

2

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

50

Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ/Giáo dục Mầm non CD59

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành sư phạm GDMN.

2

01/2019-5/2019

Viết hoặc tiểu luận

51

Thơ, truyện trong chương trình mầm non và đọc kể diễn cảm/Giáo dục Mầm non  DH59

Củng cố và hoàn thiện kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành sư phạm GDMN.

3

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

52

Tiếng Việt/ĐH GDMN K60

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành.

3

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

53

PPNCKHGD/ ĐH GDMN K60

Phát triển khối kiến thức chung

2

8/2018-12/2018

Viết hoặc tiểu luận

54

Cơ sở văn hóa Việt Nam/ĐH GDMN K60

Phát triển khối kiến thức chung

2

8/2018-12/2018

Viết, vấn đáp hoặc tiểu luận

55

Dẫn luận ngôn ngữ /Tiếng Anh CD59

Phát triển khối kiến thức chung

2

8/2018-12/2018

Viết hoặc vấn đáp

56

Cơ sở văn hóa Việt Nam/ Giáo dục thể chất 1 DH59/

Phát triển khối kiến thức chung

2

8/2018-12/2018

Viết, vấn đáp hoặc tiểu luận

57

Cơ sở văn hóa Việt Nam/ĐH Tiếng Anh tổng hợp 60

Phát triển khối kiến thức chung

2

8/2018-12/2018

Viết, vấn đáp hoặc tiểu luận

58

Tiếng Việt thực hành/DH Tiếng Anh 60

Phát triển khối kiến thức chung

2

8/2018-12/2018

Viết hoặc vấn đáp, bài tập thực hành

59

Dẫn luận ngôn ngữ/ DH Tiếng Anh 60

Phát triển khối kiến thức chung

2

01/2019-5/2019

Viết hoặc vấn đáp

60

Cơ sở văn hóa Việt Nam/ĐH Địa lý 60

Phát triển khối kiến thức chung

2

01/2019-5/2019

Viết, vấn đáp hoặc tiểu luận

61

Tiếng Việt 1/ Lào 60

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ

2

8/2018-12/2018

Viết hoặc vấn đáp

62

Tiếng Việt 2/ Lào 60

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ

2

01/2019-5/2019

Viết hoặc vấn đáp

63

Tiếng Việt 3/ Lào 59

Phát triển khối kiến thức ngoại ngữ

3

8/2018-12/2018

Viết hoặc vấn đáp

8

ĐHSP Lịch sử  Khóa 2015-2019 (K57) Hệ chính quy

 

TT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Hệ thống PP DH lịch sử ở  trường THPT 

Trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về giáo dục lịch sử 

 04

15 tuần, mỗi tuần 4 tiết  từ 20/8 – 02/12/2018

   Đánh giá quá trình đánh giá sản phẩm, và đánh giá tổng kết. 

  Vấn đáp và thực hành

 

2

Hình thành tri thức lịch sử cho học sinh THPT 

Rèn luyện cho SV PP

 tổ chức tổ chức dạy học ở trường PT 

02 

15 tuần, mỗi tuần 2 tiết  từ 20/8 – 02/12/2018 

 Đánh giá quá trình đánh giá sản phẩm, và đánh giá tổng kết

(qua thực hành)

Tự luận + chấm sản phẩm

   3

Bài học lịch sử ở trường phổ thông

Rèn luyện cho Kỹ năng thiết kế bài giảng và thực hành dạy học lịch sử

02

15 tuần, mỗi tuần 2 tiết  từ 20/8 – 02/12/2018 

Đánh giá quá trình đánh giá sản phẩm, và đánh giá tổng kết

 ( thực hành)

4

Phương pháp luận sử học

Trang bị kiến thức nền tảng về khoa học lịch sử và phương pháp nghiên cứu KHLS

02

10 tuần, mỗi tuần 3 tiết từ tuần 1 – tuần 10 (20/8 – 28/10/2018)

Đánh giá quá trình  đánh giá tổng kết

 

Tự luận

5

Chuyên đề LSTG Tự chọn 3: Các nước và vùng lãnh thổ NICs Đông Á  từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

Nâng cao kiến thức cơ sở ngành về lịch sử thế giới

02

15 tuần, mỗi tuần 2 tiết từ 20/8 – 02/12/2018 

Đánh giá quá trình  đánh giá tổng kết

   

         Tự luận

6

Kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử

Trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành về giáo dục Lịch sử

02

15 tuần, mỗi tuần 2 tiết từ 20/8 – 02/12/2018 

Đánh giá quá trình đánh giá sản phẩm, và đánh giá tổng kết

 Tự luận và thực hành

7

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm lịch sử

Rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ   nghề  cho SV

02

10 tuần, mỗi tuần 3 tiết, từ tuần 5- tuần 14 ( từ 17/9- 25/11/2018)

Đánh giá quá trình đánh giá sản phẩm, và đánh giá tổng kết

 Thực hành

8

Chuyên đề thay thế Khóa luận TN môn cơ sở:  CNTB Hiện đại

Củng cố và Nâng cao kiến thức cơ sở ngành về lịch sử thế giới

02

6 tuần, mỗi 4 tiết ( học kỳ 2)

Đánh giá quá trình  đánh giá tổng kết

Tự luận

9

Chuyên đề thay thế Khóa luận TN môn cơ sở: Hậu phương CM trong chiến tranh VN 1945 - 1975

Củng cố và Nâng cao kiến thức cơ sở ngành về lịch sử Việt Nam

02

 6 tuần, mỗi 4 tiết ( học kỳ 2)

Đánh giá quá trình  đánh giá tổng kết

Tự luận

10

Chuyên đề thay thế Khóa luận TN môn chuyen ngành: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả bài giảng lịch sử ở trường THPT

Củng cố và Nâng cao kiến thức và rèn kỹ năng  nghiệp vụ chuyên ngành sư phạm lịch sử

03

 7 tuần, mỗi tuần 7 tiết (học kỳ 2)

Đánh giá quá trình đánh giá sản phẩm, và đánh giá tổng kết

 Tự luận và thực hành

11

Thực tập sư phạm

Rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm của giáo viên lịch sử

06

8 tuần trong học kỳ 2  (sau tết nguyên đán )

Thực hành

 ĐHSP Lịch sử  VB2  Khóa 2016-2019 (K58) Hệ Vừa làm vừa học

TT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

 

Thực tập sư phạm

Rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm của giáo viên lịch sử

06

 6 tuần từ 11/9 -26/10/2018 

Thực hành

 

Ngành: Địa lý học

TT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Địa lý địa phương (Quảng Bình)-1-18 (BK01)/Địa lý - Du lịch 1 DH57

Hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của chuyên ngành đào tạo

2

21/8 – 23/10/2018

 Bài tiểu luận

2

Địa lý du lịch Việt Nam-1-18 (BK01)/Địa lý - Du lịch 1 DH57 

Phát triển khối kiến thức chuyên môn Địa lý du lịch

23/8 – 25/10/2018

 Tiểu luận

3

Địa lý du lịch thế giới-1-18 (BK01)/Địa lý - Du lịch 1 DH57

Phát triển khối kiến thức chuyên môn Địa lý du lịch

2

22/8 – 24/10/2018

Tiểu luận

4

Thực hành nghề nghiệp-1-18 (BK01)/Địa lý - Du lịch 1 DH57

Củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp thuộc nhóm kiến thức chuyên nghiệp của ngành Địa lý học

2

12/11 – 27/11/2018

Báo cáo

5

Tiểu luận chuyên ngành (Thay thế KLTN)-2-18 (BK01)/Địa lý - Du lịch 1 DH57

Hoàn thiện kiến thức và kỹ năng chung của chuyên ngành Địa lý học

4

HK2

Tiểu luận

6

Tiểu luận ngành (Thay thế KLTN)-2-18 (BK01)/Địa lý - Du lịch 1 DH57

Hoàn thiện kiến thức và kỹ năng chung của ngành Địa lý học

3

HK2

Tiểu luận

7

Địa chất và địa mạo học-1-18 (BK01)/Địa lý - Du lịch 1 DH60          

Phát triển khối kiến thức ngành

3

19/9 – 26/12/2018

Tiểu luận

8

Nhập môn khoa học du lịch-1-18 (BK01)/Địa lý - Du lịch 1 DH60         

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

21/9 – 28/12/2018

Viết

9

Cơ sở địa lý tự nhiên-1-18 (BK01)/Địa lý - Du lịch 1 DH60                         

Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

18/9 – 20/11/2018

Viết/ vấn đáp

10

Cơ sở địa lý nhân văn-1-18 (BK01)/Địa lý - Du lịch 1 DH60 

Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

17/9 – 19/11/2018

Viết/ vấn đáp

11

Thống kê trong khoa học xã hội-1-18 (BK01)/Địa lý - Du lịch 1 DH60       

Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

21/9 – 28/12/2018

Viết

12

Khí tượng, khí hậu và thủy văn học-2-18 (BK01)/Địa lý - Du lịch 1 DH60

Phát triển khối kiến thức ngành

3

HK2

Viết/ vấn đáp

13

Địa lý kinh tế-2-18 (BK01)/Địa lý - Du lịch 1 DH60

Phát triển khối kiến thức ngành

2

HK2

Viết/ vấn đáp

14

Dân số học và lao động-2-18 (BK01)/Địa lý - Du lịch 1 DH60

Phát triển khối kiến thức ngành

2

HK2

Viết/ vấn đáp

15

Bản đồ học-2-18 (BK01)/Địa lý - Du lịch 1 DH60

Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

3

HK2

Bài tập lớn

16

Phương pháp nghiên cứu khoa học-2-18 (BK01)/Địa lý - Du lịch 1 DH60

Phát triển khối kiến thức chung

3

HK2

Báo cáo

17

Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 3-1-18 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 DH57

Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

21/8 – 27/11/2018

Báo cáo

18

Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 3-1-18 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 2 DH57

Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

21/8 – 27/11/2018

Báo cáo

19

Giáo dục môi trường cho học sinh Tiểu học-1-18 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 DH58

Phát triển khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm trong chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

2

20/8 – 22/10/2018

Tiểu luận

20

Giáo dục môi trường cho học sinh Tiểu học-1-18 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 DH58

Phát triển khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm trong chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

2

20/8 – 22/10/2018

Tiểu luận

21

Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 2-2-18 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 DH58

Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK2

Báo cáo

22

Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 2-2-18 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 2 DH58

Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK2

Báo cáo

23

Giáo dục môi trường cho học sinh Tiểu học-2-18 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 CD58

Phát triển khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm trong chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

2

HK2

Tiểu luận

24

Giáo dục môi trường cho học sinh Tiểu học-2-18 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 CD58

Phát triển khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm trong chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

2

HK2

Tiểu luận

25

Cơ sở tự nhiên và xã hội-1-18 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 CD59

Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

3

20/8 – 26/11/2018

Tiểu luận

26

Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 2-2-18 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 DH59

Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK2

Báo cáo

27

Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 2-2-18 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 2 DH59

Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK2

Báo cáo

28

PPDH tự nhiên và xã hội ở Tiểu học 1-2-18 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 2 DH59

Phát triển khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm giáo dục Tiểu học

2

HK2

Viết hoặc vấn đáp

29

PPDH tự nhiên và xã hội ở Tiểu học 1-2-18 (BK02)/Giáo dục Tiểu học 1 DH59

Phát triển khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm giáo dục Tiểu học

2

HK2

Viết hoặc vấn đáp

30

Giáo dục dân số và môi trường-2-18 (BK01)/Giáo dục Mầm non 1 DH58

Phát triển khối kiến thức chung bổ trợ cho giáo dục Mầm non

2

HK2

Viết hoặc vấn đáp

31

Giáo dục dân số và môi trường-2-18 (BK01)/Giáo dục Mầm non 2 DH58

Phát triển khối kiến thức chung bổ trợ giáo dục Mầm non

2

HK2

Viết hoặc vấn đáp

32

Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý môi trường-1-18 (BK01)/Quản lý tài nguyên và Môi trường 1 DH57          

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

22/8 – 28/11/2018

Bài tập lớn

33

Cơ sở tự nhiên và xã hội1- 2-18 (BK01)/Giáo dục Tiểu học 1 DH60 ghép CD60

Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

3

HK2

Tiểu luận

34

Môi trường -2-18 (BK01)/Điện – Điện tử 1 DH57 ghép Điện – Điện tử 1 DH60

Phát triển khối kiến thức chung bổ trợ

2

HK2

Tiểu luận

35

Khoa học trái đất-2-18 (BK01)/Quản lý tài nguyên và Môi trường 1 DH60

Phát triển khối kiến thức chung bổ trợ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

2

HK2

Vấn đáp

                                                                                                               TRƯỞNG KHOA                              

 

       Dương Thị Ánh Tuyết

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình