Giới thiệu chung

CÔNG KHAI CAM KẾT CHÁT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2018- 2019

11/1/2018 10:17:36 AM

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019

     Ngành: Sư phạm Ngữ văn

 

TT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Tiến

 sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng sư phạm chính quy

Trung cấp sư phạm chính quy

Chính quy

Liên thông chính quy

Văn bằng 2 chính quy

 

 

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

 

 

- Đối tượng tuyển sinh: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Phạm vi tuyển sinh: thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình.

 

 

 

 

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

 

 

* Kiến thức:

- Hiểu rõ các kiến thức giáo dục đại cương về lý luận chính trị (Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh), pháp luật đại cương, có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh; kiến thức văn hóa tổng quát.

- Hiểu rõ các kiến thức cơ bản, hệ thống về Văn học và Tiếng Việt.

- Hiểu rõ các kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh ở phổ thông.

- Hiểu các kiến thức cơ bản về quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục.

* Kỹ năng:

- Vận dụng những kiến thức về Văn học và Tiếng Việt vào việc thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên Ngữ văn.

- Vận dụng kĩ năng sư phạm; phân tích và đánh giá đặc điểm tâm lí của học sinh và môi trường giáo dục để giải quyết được các tình huống sư phạm một cách hợp lí.

- Vận dụng được các kỹ năng nghiên cứu khoa học có liên quan đến nội dung, chương trình dạy học và các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn có liên quan.

- Sử dụng thành thạo một số phương tiện kỹ thuật nhằm hỗ trợ hoạt động dạy học và tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp hỗ trợ dạy học (máy chiếu, máy quay phim, máy ghi âm, …).

- Vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm trong công việc như: giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm, xử lý tình huống, hoạt náo, tổ chức các hoạt động tập thể, câu lạc bộ …

* Thái độ:

- Có phẩm chất chính trị và ý thức trách nhiệm công dân, có ý thức kỉ luật và tác phong gương mẫu, chuẩn mực; tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Yêu nghề, thương yêu học sinh, tôn trọng đồng nghiệp, có đạo đức, lương tâm của nhà giáo, có ý thức nâng cao nghiệp vụ dạy học.

- Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.

* Trình độ ngoại ngữ:

Có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương do một cơ sở được Trường Đại học Quảng Bình chỉ định cấp.

 

 

 

 

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

 

 

- Mỗi lớp sinh hoạt của sinh viên có một cố vấn học tập, có nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên về học tập lẫn các nội dung khác.

- Phòng Đào tạo, Giáo vụ khoa hỗ trợ, tư vấn cho người học về các vấn đề học vụ.

- Dịch vụ dành cho người học đa dạng và hầu hết đều có thể thực hiện qua online như: xem thông báo, đăng ký học phần, tra cứu điểm thi, …

- Trường, Khoa, Bộ môn thường xuyên tổ chức các báo cáo chuyên đề, hội thảo để tạo điều kiện cho người học tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia trong và ngoài nước.

- Tổ chức tham quan thực tế, kiến tập, thực tập nghề theo định kỳ.

- Có nhiều CLB sinh viên:  hoạt động thường xuyên, hiệu quả: CLB Nghiên cứu khoa học, CLB Tiếng Anh, CLB Guitar, …và CLB chuyên môn như CLB Văn học, CLB Văn học, văn hóa dân gian…

- Lãnh đạo trường luôn sẵn sàng lắng nghe mọi góp ý từ người học qua email, diễn đàn, … 

 

 

 

 

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

 

 

Chương trình được thiết kế trong 8 học kỳ, 130 tín chỉ (chưa kể Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh và Ngoại ngữ), trong đó: 18 tín chỉ kiến thức chung, 33 tín chỉ nghiệp vụ sư phạm, 79 tín chỉ giáo dục chuyên nghiệp (08 tín chỉ cơ sở ngành, 56 tín chỉ kiến thức ngành, 15 tín chỉ tự chọn). 

 

 

 

 

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 

 

- Có khả năng học sau đại học các chuyên ngành Ngữ văn, Lí luận và phương pháp dạy học Ngữ văn và Tiếng Việt.

- Có khả năng học văn bằng hai các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

 

 

 

 

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

 

 

- Giảng dạy môn Ngữ văn trong trường phổ thông; giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ và Văn học trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; cán bộ quản lí giáo dục; nghiên cứu tại các viện nghiên cứu Văn học, Ngôn ngữ.

- Công tác hoặc cộng tác viên trong các cơ quan giáo dục, văn hóa, thông tin và truyền thông có nhu cầu về nguồn nhân lực liên quan đến Ngữ văn.

 

 

 

 

 

Ngành: Sư phạm Lịch sử. Hệ: Chính quy

 

TT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Tiến sĩ

Thạc

 sĩ

Đại học

Cao đẳng sư phạm chính quy

Trung cấp sư phạm chính quy

Chính quy

Liên thông chính quy

Văn bằng 2 chính quy

 

 

I

 Điều kiện đăng ký tuyển sinh

 

 

  - Tốt nghiệp PTTH và tương đương. 

 - Phạm vi tuyển sinh: Thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình

 

 

 

 

II

  Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

 

 

 1. Kiến thức

   Có kiến thức khoa học lịch sử mang tính hệ thống, sâu rộng cả về lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới và giáo dục lịch sử cùng những kiến thức đại cương về chính trị pháp luật, tâm lý, giáo dục, lịch sử địa phương, để làm công tác giảng dạy về khoa học xã hội (lịch sử) tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp. Có kiến thức chuyên sâu ở mức nhất định để có thể học lên trình độ Sau đại học.

 2. Kỹ năng

   2.1. Kỹ năng cứng:

 + Tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục

 + Xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch dạy học và giáo dục học sinh

 + Tổ chức, triển khai kế hoạch dạy học và giáo dục học sinh

  + Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của người học, đánh giá cải tiến việc dạy học và giáo dục học sinh.

 +Tự phát triển chuyên môn, nghề nghiệp

 + Vận dụng tri thức lý luận về nghiên cứu khoa học để thực hiện các đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học.

   + Đánh giá bối cảnh xã hội, tổ chức các hoạt động phát triển chuyên môn

   2.2. Kỹ năng mềm

 * Kỹ năng cá nhân:

+ Có kỹ năng tự học và học tập suốt đời.

+ Có kỹ năng thu thập và tổng hợp thông tin.

 *Làm việc nhóm

   Có kỹ năng thành lập nhóm, xây dựng, triển khai kế hoạch làm việc nhóm, có khả năng thay đổi nhóm để thích ứng với hoàn cảnh.

 * Kỹ năng quản lý, lãnh đạo:

  Có kỹ năng ra những quyết định, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, kiểm tra các hoạt động trong trường, lớp mà mình phụ trách.

 * Kỹ năng hoạt động xã hội:

    Tổ chức được các hoạt động xã hội đa dạng, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, mục tiêu của nghề nghiệp .

  * Kỹ năng giao tiếp:

Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp trực tiếp giữa các cá nhân, giao tiếp bằng văn bản hoặc email.

 * Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học:

+ Có thể sử dụng được các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đạt trình độ B1 (tương đương bậc 3 trong thang 6 bậc của Việt Nam).

+ Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản phù hợp với công việc chuyên môn. 

 

 

 

 

III

Các chính  sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

 

 

      Được miễn học phí, được xét cấp học bổng khuyến khich học tập dựa theo kết quả học tập từng học kỳ. Những sinh viên con liệt sỹ, thương bệnh binh được trợ cấp xã hội theo quy định. Những sinh viên học tập giỏi, xuất sắc rèn luyện tốt còn được xét cấp các học bổng tài năng, học bổng vượt khó mà các đoàn thể tổ chức xã hội, cá nhân hỗ trợ.

     Mỗi lớp sinh hoạt của sinh viên có một cố vấn học tập, làm nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên về học tập, sinh hoạt.

     Phòng Đào tạo và Giáo vụ khoa hỗ trợ, tư vấn cho người học về các vấn đề học vụ.

    Dịch vụ dành cho người học đa dạng và hầu hết đều có thể thực hiện qua online như: xem thông báo, đăng ký học phần, tra cứu điểm thi, Nộp tiền học phí,…

  - Trường, Khoa và Bộ môn thường xuyên tổ chức các báo cáo chuyên đề, hội thảo để tạo điều kiện cho người học tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia rèn tập dượt các hoạt động Xeminar khoa học.

   - Tổ chức tham quan thực tế, kiến tập, thực tập nghề theo định kỳ.

  - Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên trường tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ học tập nghiên cứu nghiên cứu khoa học, có các câu lạc bộ: CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học, CLB Tiếng Anh,… các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, phát triển các kỹ năng mềm cho sinh viên. Trung tâm quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên hỗ trợ các hoạt động thực thực hành thực tập và giới thiệu việc làm cho sinh viên

 

 

 

 

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

 

 

       Mã ngành Sư phạm Lịch sử. Hệ: Đại học

Gồm: 54 học phần 128 tín chỉ (chưa kể các học phần: Giáo dục thể chất,  Giáo dục quốc phòng, Ngoại ngữ)

      Trong đó có các khối kiến thức: Kiến thức chung 26 tín chỉ; Kiến thức nghiệp vụ sư phạm 35 tín chỉ; Kiến thức ngành nâng cao tự chọn 10/20 tín chỉ; Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 7 tín chỉ

 

 

 

 

V

 Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 

 

       Sau khi tốt nghiệp người học có thể học lên các trình độ sau đại học về Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam, Giáo dục Lịch sử ở theo đúng ngành học hoặc bổ túc một số học phần để chuyển đổi bằng và thi vào cao học đối với ngành quản lý giáo dục ở các cơ sở giáo dục đại học trong nước và nước ngoài. 

 

 

 

 

VI

 Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

 

 

      Những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi có thể làm giảng viên ở bậc Cao đẳng giảng dạy các môn học về lịch sử, văn hóa, văn minh. Việt Nam học.

        Giáo viên trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp giảng dạy môn lịch sử

       Giáo viên trung học cơ sở giảng dạy môn Lịch sử

      Có thể làm  viên chức cán bộ quản lý tư liệu và hướng dẫn tham quan tại các bảo tàng, nhà truyền thống, khu di tích lịch sử văn hóa của TW và địa phương hoặc làm công tác nghiên cứu, quản lý, chuyên viên các cơ quan giáo dục, cơ sở đào tạo giáo viên, viện nghiên cứu về các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, phương pháp dạy học lịch sử.

     Ngoài  ra sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác về văn hóa xã hội ở các cơ quan nhà nước, đoàn thể xã hội, các BanNghiên cứu lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo ở Tỉnh ủy, Huyện ủy hoặc làm công tác nghiên cứu Lịch sử, Văn hóa, Du lịch tại các viện, các trung tâm, bảo tàng, nhà truyền thống, khu di tích lịch sử văn hóa, khu lưu niệm của các danh nhân từ cấp xã đến cấp tỉnh. Hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; theo dõi và quản lý hoạt động văn hoá.

 

 

 

 

 

Ngành: Sư phạm Lịch sử Văn bằng 2

 

 

TT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Tiến

Thạc

Đại học (hệ Vừa làm vừa học)

 

Cao đẳng sư phạm chính quy

Trung cấp sư phạm chính quy

Văn bằng 2

 

 

I

 Điều kiện đăng ký tuyển sinh

 

 

   - Đã tốt nghiệp 1 bằng đại học hệ chính quy về Khoa học xã hội và nhân văn

 - Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước 

 

 

II

  Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

 

 

 1. Kiến thức

      Có kiến thức khoa học lịch sử  mang tính hệ thống, sâu rộng cả về lịch sử,  dân tộc, lịch sử thế giới và giáo dục lịch sử cùng những kiến thức đại cương về chính trị pháp luật, tâm lý, giáo dục, lịch sử địa phương, để làm công tác giảng dạy lịch sử  tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp. Có kiến thức chuyên sâu ở mức nhất định để có thể học lên trình độ Sau đại học.

 2. Kỹ năng

   2.1. Kỹ năng cứng:

 + Tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục

 + Xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch dạy học và giáo dục học sinh

 + Tổ chức, triển khai kế hoạch dạy học và giáo dục học sinh

  + Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của người học, đánh giá cải tiến việc dạy học và giáo dục học sinh.

 +Tự phát triển chuyên môn, nghề nghiệp

 + Vận dụng tri thức lý luận về nghiên cứu khoa học để thực hiện các đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học.

   + Đánh giá bối cảnh XH, tổ chức các hoạt động phát triển chuyên môn

   2.2. Kỹ năng mềm

 * Kỹ năng cá nhân:

+ Có kỹ năng tự học và học tập suốt đời.

+ Có kỹ năng thu thập và tổng hợp thông tin.

 *Làm việc nhóm

   Có kỹ năng thành lập nhóm, xây dựng, triển khai kế hoạch làm việc nhóm, có khả năng thay đổi nhóm để thích ứng với hoàn cảnh.

 * Kỹ năng quản lý, lãnh đạo:

  Có kỹ năng ra những quyết định, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, kiểm tra các hoạt động trong trường, lớp mà mình phụ trách.

 * Kỹ năng hoạt động xã hội:

    Tổ chức được các hoạt động xã hội đa dạng, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, mục tiêu của nghề nghiệp .

  * Kỹ năng giao tiếp:

Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp trực tiếp giữa các cá nhân, giao tiếp bằng văn bản hoặc email.

 * Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học:

+ Có thể sử dụng được các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đạt trình độ B1 (tương đương bậc 3 trong thang 6 bậc của Việt Nam).

+ Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản phù hợp công việc chuyên môn.  

 

 

III

Các chính  sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

 

 

   Mỗi lớp sinh hoạt của sinh viên có một cố vấn học tập, làm nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên về học tập, sinh hoạt.

 Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện phối hợp với Khoa Bồi dưỡng và Giáo vụ khoa hỗ trợ, tư vấn cho người học về các vấn đề học vụ.

 Dịch vụ dành cho người học đa dạng và hầu hết đều có thể thực hiện qua online như: xem thông báo, Thời khóa biểu, đăng ký học phần, tra cứu điểm thi, Nộp tiền học phí,…

-  Khoa và Bộ môn tổ chức các báo cáo chuyên đề, hội thảo để tạo điều kiện cho người học tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia tập dượt các hoạt động Xeminar khoa học.

- Tổ chức tham quan thực tế, kiến tập, thực tập nghề theo định kỳ.

Trung tâm quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên hỗ trợ các hoạt động thực thực hành và giới thiệu việc làm cho sinh viên  

 

 

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

 

 

   Mã ngành: Sư phạm Lịch sử. Hệ: Vừa làm vừa học.

   Chương trình đào tạo gồm: 30 học phần với 70 tín chỉ

   Trong đó có các khối kiến thức: Kiến thức nghiệp vụ sư phạm 22 tín chỉ; Kiến thức chuyên nghiệp 41 tín chỉ; Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 7 tín chỉ. 

 

 

V

 Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 

 

   Sau khi tốt nghiệp người học có thể học lên các trình độ sau đại học về Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam, Giáo dục Lịch sử  ở các cơ sở giáo dục đại học trong nước và nước ngoài.  

 

 

 

VI

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

 

 

    Giáo viên trung học cơ sở giảng dạy môn Lịch sử.

    Giáo viên tiểu học giảng dạy phần lịch sử trong môn Tự nhiên & xã hội ở khối 4 và 5

    Có thể làm cán bộ quản lý tư liệu và hướng dẫn tham quan tại các bảo tàng, nhà truyền thống, khu di tích lịch sử văn hóa của trung ương và địa phương hoặc làm công tác nghiên cứu, quản lý, chuyên viên các cơ quan giáo dục, cơ sở đào tạo giáo viên,

     Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác văn hóa xã hội ở các cơ quan nhà nước, đoàn thể xã hội, các Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo ở Tỉnh ủy, Huyện ủy hoặc làm công tác nghiên cứu Lịch sử, Văn hóa, Du lịch tại các bảo tàng, nhà truyền thống, khu di tích lịch sử văn hóa, khu lưu niệm của các danh nhân từ cấp xã đến cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành: Điạ lý học (Địa lý du lịch)

 

TT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

 

 

Liên thông chính quy

Văn bằng 2 chính quy

Chính quy

Liên thông chính quy

Văn bằng 2 chính quy

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

 

 

- Đối tượng tuyển sinh: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

 

 

 

 

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

 

 

* Kiến thức:

- Hiểu rõ các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận chính trị (Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh), Pháp luật đại cương, có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh;

- Hiểu rõ các kiến thức cơ bản về Địa lý tự nhiên, Địa lý kinh tế - xã hội đại cương và khu vực (thế giới, Việt Nam và địa phương), kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học;

- Hiểu rõ các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Địa lý du lịch, liên quan đến tổ chức không gian, quy hoạch lãnh thổ, phân tích, đánh giá các vấn đề về tài nguyên, môi trường du lịch phát triển bền vững, … đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế;

- Hiểu biết cơ bản về các vấn đề trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn như văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ, dân cư, lao động, dân tộc, quản trị, kinh tế, marketing, pháp luật về du lịch … phù hợp với yêu cầu của công việc thực tiễn.

- Hiểu được các kiến thức cơ bản về tâm lý du khách, nghiệp vụ du lịch (hướng dẫn, tổ chức sự kiện, lữ hành, lễ tân, buồng phòng,) để thực hiện tốt các công việc liên quan đến lĩnh vực du lịch;

* Kỹ năng:

- Vận dụng những kiến thức về địa lý học vào việc thực hiện các yêu cầu của các lĩnh vực hoạt động du lịch;

- Vận dụng được các kỹ năng nghiên cứu khoa học, GIS - viễn thám - bản đồ, tin học, thống kê xã hội (SPSS) trong việc nghiên cứu, đánh giá tài nguyên du lịch, quy hoạch lãnh thổ, thiết kế tuyến – điểm du lịch, khảo sát nhu cầu thị trường du lịch;

- Sử dụng thành thạo một số phương tiện kỹ thuật nhằm hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ du lịch (máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm, định vị GPS, bản đồ số, máy chiếu,…);

- Vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm trong công việc như: giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm, xử lý tình huống, hoạt náo, tổ chức các hoạt động tập thể, …

- Sử dụng được ngoại ngữ chuyên ngành trong hướng dẫn du lịch và công việc tại các công ty, đơn vị hoạt động về du lịch;

* Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm, thái độ và đạo đức đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Có tình yêu quê hương đất nước; ý thức bảo vệ và phát huy giá trị các di sản thiên nhiên và văn hóa trong học tập, nghiên cứu và hoạt động du lịch.

- Tích cực, năng động trong các hoạt động chính trị, xã hội nhằm phát triển cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.

* Trình độ ngoại ngữ:

Có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương do một cơ sở được Trường Đại học Quảng Bình chỉ định cấp.

 

 

 

 

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

 

 

- Mỗi lớp sinh hoạt của sinh viên có một cố vấn học tập, có nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên về học tập, sinh hoạt.

- Phòng Đào tạo, bộ phận Giáo vụ khoa hỗ trợ, tư vấn cho ngườ ihọc về các vấn đề học vụ.

- Dịch vụ dành cho người học đa dạng và hầu hết đều có thể thực hiện qua online như: xem thông báo, đăng ký học phần, tra cứu điểm thi, …

- Trường, Khoa, Bộ môn thường xuyên tổ chức các báo cáo chuyên đề, hội thảo để tạo điều kiện cho người học tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia trong và ngoài nước.

- Tổ chức tham quan thực tế, kiến tập, thực tập nghề theo định kỳ.

- Có nhiều CLB sinh viên:  hoạt động thường xuyên, hiệu quả: CLB Nghiên cứu khoa học, CLB Tiếng Anh chuyên ngành Địa lý du lịch, CLB phát triển kỹ năng nghề du lịch, CLB Guitar, …

- Lãnh đạo trường luôn sẵn sàng lắng nghe mọi góp ý từ người học qua email, diễn đàn, … 

 

 

 

 

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

 

 

Chương trình được thiết kế trong 8 học kỳ, gồm 55 học phần, 124 tín chỉ (chưa kể Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh và Ngoại ngữ), trong đó: 18 tín chỉ kiến thức chung, 106 tín chỉ kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (12 tín chỉ cơ sở ngành, 30 tín chỉ kiến thức ngành, 41 tín chỉ kiến thức chuyên ngành và bổ trợ bắt buộc, 10 tín chỉ bổ trợ tự chọn, 13 tín chỉ thực tập, KLTN hoặc học phần thay thế). 

 

 

 

 

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 

 

- Tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ.  

 

 

 

 

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

 

 

- Nghiên cứu viên: nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các đề tài lĩnh vực địa lý, tài nguyên và môi trường, quy hoạch lãnh thổ phát triển du lịch ở các viện, trung tâm, cơ quan nghiên cứu, tổ chức, dự án phát triển du lịch các vùng, lãnh thổ, …

- Chuyên viên: xây dựng, phát triển sản phẩm, hoạch định tuyến – điểm du lịch tại các công ty lữ hành, hoặc bộ phận điều tra/ khảo sát thị trường tại các đơn vị dịch vụ du lịch.

- Chuyên viên: tại các cơ quan quản lý có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực am hiểu về Địa lý, du lịch: Sở, phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, văn phòng hướng dẫn du lịch, …;

- Giảng viên/ Giáo viên: tham gia giảng dạy các học phần chuyên ngành ở các Trường cao đẳng, Trung cấp hoặc Sơ cấp nghề du lịch (sau khi được bổ túc Nghiệp vụ sư phạm).

- Hướng dẫn viên du lịch: hướng dẫn viên tự do hoặc tại các điểm đến (sau khi được bổ túc Nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch).

- Nhân viên giao dịch (lễ tân, phục vụ): tại các doanh nghiệp du lịch và một số loại hình khác;

 

 

 

 

 

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                          PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình