Giới thiệu chung

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI

10/25/2018 10:27:18 AM

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI

 

TT

HỌ TÊN CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

 1.  

- Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa

- Chịu trách nhiệm chung, phụ trách công tác tư tưởng chính trị, công tác tổ chức cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học, công tác thi đua, xếp loại viên chức, công tác tuyển sinh đào tạo, thanh tra - ĐBCLGD, công tác tài chính, cơ sở vật chất. Thực hiện các nhiệm vụ theo điều lệ Trường Đại học, Quy chế hoạt động của Trường, Khoa.

- Sinh hoạt tại Bộ môn Ngữ văn

TS. DƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT

 1.  

- Phó Trưởng Khoa

- Phụ trách công tác quản lý sinh viên; các hoạt động Đoàn thể. Thực hiện các nhiệm vụ theo điều lệ Trường Đại học, Quy chế hoạt động của Trường, Khoa. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa ủy quyền, giao nhiệm vụ.

- Sinh hoạt tại Bộ môn Ngữ văn

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

THS. NGUYỄN THỊ QUẾ THANH

 1.  

- Trưởng Bộ môn Ngữ văn

- Phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Bộ môn Ngữ văn, lưu giữ hồ sơ, văn bản của Bộ môn theo quy định.

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Thực hiện sự phân công của Khoa

TS. ĐỖ THÙY TRANG

 1.  

- Phó Trưởng Bộ môn Lịch sử

- Phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Bộ môn Lịch sử, lưu giữ hồ sơ, văn bản của Bộ môn theo quy định.

- Chủ nhiệm lớp ĐHSP Lịch sử K57

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Thực hiện sự phân công của Khoa

THS. LÊ TRỌNG ĐẠI

 1.  

- Phó Trưởng Bộ môn Địa lý

- Phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Bộ môn Địa lý, lưu giữ hồ sơ, văn bản của Bộ môn theo quy định.

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Thực hiện sự phân công của Khoa

THS. NGUYỄN HỮU DUY VIỄN

 1.  

 

- Sinh hoạt tại Bộ môn Ngữ văn

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Thực hiện sự phân công của Khoa

TS. NGUYỄN THỊ NGA

 1.  

 - Sinh hoạt tại Bộ môn Ngữ văn

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Thực hiện sự phân công của Khoa

TS. PHAN VĂN PHỨC

 1.  

- Sinh hoạt tại Bộ môn Ngữ văn

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Thực hiện sự phân công của Khoa

THS. LƯƠNG HỒNG VĂN

 1.  

- Chủ nhiệm lớp ĐHSP Ngữ văn LT K59

- Sinh hoạt tại Bộ môn Địa lý

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Thực hiện sự phân công của Khoa

THS. CAO THỊ THANH THỦY

 1.  

- Sinh hoạt tại Bộ môn Ngữ văn

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Thực hiện sự phân công của Khoa

THS. TRƯƠNG THỊ THANH THOÀI

 1.  

- Nghiên cứu sinh tại Trung Quốc

- Sinh hoạt tại Bộ môn Lịch sử

NCS.THS. TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG

 1.  

- Nghiên cứu sinh tại Trung Quốc

- Sinh hoạt tại Bộ môn Địa lý

NCS. THS. LÊ THỊ MAI HƯƠNG

 1.  

- Chủ nhiệm lớp ĐHSP Ngữ văn K58 và K59

- Sinh hoạt tại Bộ môn Ngữ văn

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Thực hiện sự phân công của Khoa

THS. NGUYỄN THỊ HOÀI AN

 1.  

- Tổ trưởng Công đoàn

- Sinh hoạt tại Bộ môn Lịch sử

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Thực hiện sự phân công của Khoa

NCS. THS. LẠI THỊ HƯƠNG

 1.  

- Trợ lý Khoa học

- Chủ nhiệm lớp ĐH Địa lý- Du lịch K60

- Sinh hoạt tại Bộ môn Địa lý

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Thực hiện sự phân công của Khoa

THS. LÊ THỊ THU HIỀN

 1.  

- Giáo vụ Khoa

- Sinh hoạt tại Bộ môn Địa lý

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Thực hiện sự phân công của Khoa

THS. NGUYỄN THỊ THANH NHÀN

 1.  

- Trợ lý Đảm bảo chất lượng

- Chủ nhiệm lớp ĐH Địa lý- Du lịch K57

- Sinh hoạt tại Bộ môn Địa lý

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Thực hiện sự phân công của Khoa

THS. DƯƠNG THỊ MAI THƯƠNG

 1.  

- Trợ lý Đảm bảo chất lượng

- Chủ nhiệm lớp ĐHSP Ngữ văn K57

- Sinh hoạt tại Bộ môn Ngữ văn

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Thực hiện sự phân công của Khoa

THS. ĐẶNG LÊ THỦY TIÊN

 1.  

CN, PHẠM THỊ MỸ

- Văn phòng Khoa

- Phụ trách công tác văn phòng khoa, tham mưu cho lãnh đạo khoa trong việc giải quyết các vấn đề về văn thư, lưu trữ hồ sơ, trực tiếp theo dõi và bảo quản cơ sở vật chất tại văn phòng khoa, phụ trách website của Khoa

- Phụ trách phòng thực hành

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình