Tuyển sinh

Thông báo xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm học 2016 - 2017

7/26/2016 9:44:04 AM

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH          CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT   NAM

TRƯỜNGĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                   Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc

 

Số: 1841/ ĐHQB-ĐT                                    Quảng Bình, ngày 19 tháng 7 năm  2016

 

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂNĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 ĐỢT I

 1.  CHỈTIÊU TUYỂN SINH VÀ TỔ HỢP XÉT  TUYỂN 

 

TT

 

Ngành đào tạo

 

Mã ngành

 

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

I

Các ngành đào tạo đại  học:

 

 

1300

1

Giáo dục Mầm non

D140201

- Điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn Toán, Ngữ văn, NĂNG  KHIẾU

140

 

2

 

Giáo dục Tiểu học

 

D140202

- Toán, Vật lý, Hóa học

-  Ngữ văn, Lịch Sử, Địa

-  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

145

3

Giáo dục Chính trị

D140205

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

40

4

Sư phạm Toán học

D140209

-  TOÁN, Vật lý, Hóa học

-  TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh

60

5

Sư phạm Vật lý

D140211

-  Toán, VẬT LÝ, Hóa  học

-  Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh

60

6

Sư phạm Hoá học

D140212

-  Toán, HÓA HỌC, Vật

-  Toán, HÓA HỌC, Sinh  học

60

7

Sư phạm Sinh học

D140213

-  Toán, Hóa học, SINH  HỌC

-  Toán, Tiếng Anh, SINH  HỌC

40

8

Sư phạm Ngữ văn

D140217

- NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý

60

9

Sư phạm Lịch sử

D140218

- Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý

60

10

Ngôn ngữ Anh

D220201

- Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

80

 

11

Địa lý Du lịch

 

D310501

-  Toán, Vật lý, Hóa học

-  Ngữ văn, Lịch sử, Địa

-  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

60

 

12

 

Luật

 

D380101

-  Toán, Vật lý, Hóa học

-  Toán, Vật lý, Tiếng Anh

-  Ngữ văn, Lịch sử, Địa

-  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

140

13

Công nghệ thông tin

D480201

-  Toán, Vật lý, Hóa học

-  Toán, Vật lý, Tiếng Anh

50

14

Kỹ thuật phần mềm

D480103

-  Toán, Vật lý, Hóa học

-  Toán, Vật lý, Tiếng Anh

50

 

15

 

Lâm nghiệp

 

D620201

-  Toán, Vật lý, Hóa học

-  Toán, Hóa học, Sinh  học

- Toán, Vật lý, Sinh học

 

40

 

16

 

Phát triển nông thôn

 

D620116

-  Toán, Vật lý, Hóa học

-  Toán, Hóa học, Sinh  học

-  Toán, Ngữ văn, Tiếng  Anh

-  Ngữ văn, Lịch Sử, Địa

 

50


 

17

 

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

D850101

-  Toán, Vật lý, Hóa học

-  Toán, Hóa học, Sinh  học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

50

18

Kỹ thuật Điện, điện tử

D520201

-  Toán, VẬT LÝ, Hóa  học

-  Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh

40

19

Giáo dục thể chất

D140206

- Điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn Toán, Sinh học, NĂNG  KHIẾU

15

 

20

 

Quản trị kinh doanh

 

D340101

-  Toán, Vật lý, Hóa học

-  Toán, Vật lý, Tiếng Anh

-  Toán, Ngữ văn, Tiếng  Anh

 

60

II

Các ngành đào tạo cao đẳng (xét tuyển dựa vào điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển, được quy định cụ thể như   sau):

700

1

Giáo dục Mầm non (chuyên ngành Nhạc – Họa)

C140201

- Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU

140

2

Giáo dục Tiểu học

C140202

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

120

3

Tiếng Anh

C220201

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

4

Tiếng Trung Quốc

C220204

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

5

Quản trị kinh doanh

C340101

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

6

Kế toán

C340301

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

60

7

Công nghệ thông tin

C480201

- Toán, Vật lý, Hóa học

50

8

Công nghệ kỹ thuật xây  dựng

C510103

- Toán, Vật lý, Hóa học

40

9

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

- Toán, Vật lý, Hóa học

40

10

Lâm nghiệp

C620201

- Toán, Hóa học, Sinh học

30

11

Văn hóa – Du lịch

C220113

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

30

12

Chăn nuôi (ghép với Thú y)

C620105

- Toán, Hóa học, Sinh học

30

13

Nuôi trồng thủy sản

C620301

- Toán, Hóa học, Sinh học

30

 
Lưu ý:  Kýhiệu trong các tổ hợp xét  tuyển

-      Môn thi chính (nhân đôi): Chữ in hoa,  đậm

-      Môn so sánh: Chữ thường in đậm

2.PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

a)Đối với các ngành trình độ Đại học: Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia trên cơ sởhồ sơ đăng ký xét tuyển của thí  sinh.

Riêng ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất, Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả học tập  năm lớp 12 (ngành Giáo dụcThể chất:  điểm trung bình cả năm  môn Toán và môn Sinh học; ngành Giáo dục Mầm non: điểm trung bình cả năm môn Toán và môn Ngữ văn) và kết quả thi các môn năng khiếu để xét tuyển.

b)Đối với các ngành trình độ Cao đẳng: Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (điểm trung bình cả năm của các môn được quy định trong tổhợp  xét tuyển) để xét tuyển.

Riêng ngành CĐ Giáo dục mầm non, Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (điểm trung bình cả năm môn Toán và Ngữ văn) và kết quả thi môn  năng khiếu để xét tuyển.

c)   Điểm trúng tuyển xác định theo ngành  học.

3. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT  TUYỂN

a)Đối với các ngành Đạihọc

-Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

-Kết quả thi THPTquốc gia;

-Tổng điểm các môn của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của  Bộ GDĐT và không có  môn nào trong tổ hợp  xét tuyển có kếtquả từ 1,0 điểm trở  xuống.

-Ngành ĐH Giáo dục Mầm non: Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại khá trở lên và điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn Toán, môn Ngữ văn không nhỏ hơn 6,0 điểm. Điểm môn Năng khiếu phải đạt 5,0 điểm trởlên (theo thang điểm10).

-Ngành ĐH Giáo dục Thể chất: Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại khá trở lên và điểm trung bình cả năm lớp 12 của mônToán, môn Sinh học không nhỏ hơn 6,0 điểm. Điểm môn Năng khiếu phải đạt 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm10).

b) Đối với các ngành Cao đẳng

-   Tốt nghiệp THPT hoặc tương  đương;

-Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại khá trở  lên;

-Điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn được quy định trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 5,0 điểm.

-Riêng ngành CĐ Giáo dục mầm non: Điểm trung bình cả năm lớp 12 của  các môn văn hóa (môn Toán; môn Ngữ văn) và môn Năng khiếu không nhỏ hơn 5,0 điểm (theo thang điểm10).

-Nhà trường tổ chức tiếp nhận Hồ ĐKXT và xét tuyển theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu chưa đủ chỉ tiêu, Nhà trường sẽ thông báo công khai xét tuyển bổ sung (ngành, chỉ  tiêu).

4. TUYỂN SINH CÁC NGÀNH CÓ THI MÔN NĂNG  KHIẾU
Điều kiện xét tuyển các ngành có môn thi năng khiếu: Để xét tuyển vào các ngành có môn thi năng khiếu, thí sinh phải dự thi các môn năng khiếu do trường Đại học Quảng Bình tổ chức hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu  tương ứng  cùng khối ngành đào tạo của các Trường đại học khác tổ chức thi trong năm 2016.
5. PHƯƠNG THỨC VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT  TUYỂN
5.1.   Phương thức xét tuyển
-Thí sinh được phép đăng ký tối đa 2 ngành của trường Đại học Quảng Bình cho mỗi đợt xét tuyển xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến  2.
-Cách thức xét tuyển giữa ngành thứ nhất và ngành thứ hai theo thứ tự ưu tiên trong Phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh.Thí sinh đã trúng tuyển ở ngành ưu tiên 1 sẽ không được xét ở ngành ưu tiên  2.

-Xét 2 nguyện vọng là bình đẳng (nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1  sẽ được tự động xét nguyện vọng 2 bình đẳng với các thí sinh khác);

-Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành đã đăng ký trong từng đợt xét tuyển.

Lưu ý: Ở mỗi đợt xét tuyển, chậm nhất 05 ngày sau khi Nhà trường công bố kết  quả xét tuyển (nếu nộp bằng đường Bưu điện, thời gian được xác định theo dấu Bưu điện), thí sinh phải xác nhận việc học tại trường bằng cách nộp cho Nhà trường bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi. Thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi,coi như không có nguyện vọng học và sẽ không được gọi nhập học. Thí sinh cần lưu ý:kể cả thí sinh chỉ trúng tuyển 1 trường cũng phải xác nhận việc học tại  trường.

5.2.   Điểm xét tuyển
a. Điểm xét tuyển đối với các ngành dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc   gia

*  Điểm xét tuyển các ngành không quy định môn thi  chính:

Điểm xét tuyển = điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + điểm thi môn 3 + điểm ưu  tiên (theo khu vực và đối tượng);

*  Điểm xét tuyển các ngành có quy định môn thi chính:

Điểm xét tuyển = điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + (điểm môn thi chính) ´ 2

+  điểm ưu tiên(theo khu vực và đối  tượng).

b.  Điểm xét tuyển đối với các ngành dựa vào kết quả học tập ở THPT (lớp   12)

Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình cả năm (lớp 12) của tổ hợp xét tuyển

+  điểm ưu tiên(theo khu vực và đối  tượng).

c)  Điểm xét tuyển đối với các ngành có môn thi năng khiếu và dựa vào kết quả học tập ở THPT (lớp 12)

Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn văn hóa (theo quy định tại mục 3) + (điểm môn thi năng khiếu) × 2 + điểm ưu tiên (theo khu vựcvà  đối tượng).

6. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉTTUYỂN

a) Hồ sơ ĐKXT đối với các ngành xét tuyển dựavào kết quả kỳ thi THPT Quốc   gia

+Phiếu ĐKXT (phụ lục I);

+Bản sao hợp lệ các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu  có);

+ Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả xét  tuyển;

+ Thísinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi) cho trường sau khi có quyết định trúng tuyển.

b. Đối với các ngành xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

+Phiếu ĐKXT (phụ lục II);

+Bản sao học bạ THPT;

+Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm  thời;

+Bản sao hợp lệ các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu  có);

+ Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà   trường thông báo kết quả xét  tuyển.

+ Các ngành có môn năng khiếu,ngoài những hồ sơ trên thì thí sinh cần nộp  thêm giấy chứng nhận kếtquả thi năng khiếu có dấu đỏ của trường tổ chức thi.

c) Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ ĐKXT (bao gồm cả hệ ĐH và CĐ)

Thời gian:

-   Nhận hồ sơ ĐKXT: từ ngày 01/8/2016 đến 17h00 ngày  12/8/2016;

-   Nhà trường công bố kết quả trúng tuyển trước ngày  14/8/2016;

-Thí sinh trúng tuyển đợt I nộp Giấy chứng nhận kết quả thi đến hết ngày 19/8/2016 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát   nhanh).

Thời gian nhận hồ sơ: tất cả các ngày trong tuần. Buổi sáng từ 7h30-11h30; buổi chiều từ 13h30-17h00.

Cách thức - địa điểm:

+ Cách1: Nộp trực tiếp  tại Phòng Đào tạo (tầng 2, Nhà Hiệu bộ - Trường Đại  học QuảngBình)

+ Cách2: Nộp qua đường bưu điện (căn cứ vào dấu ngày gửi trên phong bì để tính thời gian nộp hồ sơ xét tuyển), Hồ sơ gửi về theo địa  chỉ:

Bộ phận tuyển sinh - Phòng Đào tạo -Trường Đại học Quảng Bình Số 312 Lý Thường Kiệt- TP Đồng Hới - Quảng  Bình

+ Cách3: Đăng trực tuyến (không dành cho các ngành xét tuyển học bạ  THPT).

Để thực hiện việc đăng ký xét tuyển trực tuyến, phụ huynh và học sinh truy cập trực tiếp vào địa chỉ trang thông tin điện tử đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ trựctuyến năm 2016:

http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

-  Muốn biết thêm chi tiết, thí sinhtruy cập vào website: www.qbu.edu.vn  hoặc www.quangbinhuni.edu.vn

-  Đường dây nóng phục vụ tuyển sinh:  052.3824052

 

HIỆU TRƯỞNG

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình